Privacy regelement

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor privacy in de gezondheidszorg de wet WBGO.

 

Persoonsgegevens

Gedurende het behandeltraject worden er observaties en verslagen bewaard in het cliënt dossier. Deze gegevens vormen de basis voor evaluaties met ouders/verzorgers.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, de gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze kan declareren indien dit mogelijk is.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • BSN nummer ( gemeente) en geboortedatum ( zorgverzekeraar)
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling ( speltherapie/sessie)
  • De kosten van het consult

 

Toegang tot gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Daarnaast is er een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Delen met anderen

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing zoals intervisie, supervisie en werkbegeleiding.

Voor de financiële administratie ( zie boven).

Indien nodig om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar of voor een voortgang gesprek op school, hiervoor zal u eerst toestemming gevraagd worden.

 

Bewaartermijn

In de wet WBGO is deze termijn vastgelegd voor 15 jaar.

 

Beroepscode

De speltherapeut is aangesloten bij de Federatie Vak therapeutische Beroepen FVB en de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg NFG. De speltherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld binnen de beroepscodes.

https://fvb.vaktherapie.nl/beroepscode en https://www.de-nfg.nl

 

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteiten, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Het kan voorkomen dat u als cliënt een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de NFG kunt u (kosteloos) geholpen worden door onze vertrouwenspersoon Theo Splinter. Voor alle informatie kunt u terecht op onderstaande website van de NFG.

https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

WIE BEN IK

CONTACT

KOSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

DE SPELKAMER

nieuwspagina